Chat with us, powered by LiveChat
093-562-4496 , 02-088-3594 [email protected]
Select Page

ขั้นตอน และมาตรการในการเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย

ประเทศออสเตรเลียมีประกาศเปิดประเทศอย่างเป็นทางการในเดือน December 15, 2021 สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ถื่อวีซ่านักเรียน สามารถเดินทางเข้าไปเรียนที่ออสเตรเลียได้ นอกจากนี้นักเรียนที่ถือวีซ่านักเรียนยังได้รับอนุญาติให้ทำงานได้เต็มเวลาอีกด้วย ทาง VSA Center...