093-562-4496 , 02-309-3590 vsacenter@gmail.com
Select Page

Work & Travel

Study Australia 

Intern

Australia & Canada

Work & Study

Australia Canada New Zealand

Certificate I, II, III & IV in Spoken and Written English

เรียนภาษาอังกฤษที่ออสเตรเลีย หลักสูตรเน้นการพูด และการเขียนให้ได้ประสิทธิภาพ พร้อมได้รับ Certificate หลังสำเร็จการศึกษา

ระยะเวลาเรียน

Z

หลักสูตร 7 เดือนขึ้นไป

Z

เรียนเพียง 1 วันต่อสัปดาห์ + เรียนแบบออนไลน์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

Certificate I in Spoken and Written English

IELTS

2.0 or equivalent
(No band below 2.0)

TOEFL

347/63/19
(paper/ computer/ internet)

Certificate II in Spoken and Written English

IELTS

3.0 or equivalent
(No band below 3.0)

TOEFL

397/93/30
(paper/ computer/ internet)

Certificate III in Spoken and Written English

IELTS

4.0 or equivalent
(No band below 4.0)

TOEFL

427/123/41
(paper/ computer/ internet)

Certificate IV in Spoken and Written English

IELTS

5.0 or equivalent
(No band below 5.0)

TOEFL

500/173/61
(paper/ computer/ internet)