Chat with us, powered by LiveChat
093-562-4496 , 02-309-3590 vsacenter@gmail.com
Select Page

Work & Travel

Study Australia 

Intern

Australia & Canada

Work & Study

Australia Canada New Zealand

Work and Holiday Australia (2 years Visa )

โครงการ Work & Holiday ถูกจัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของรัฐบาลไทย และรัฐบาลออสเตรเลียเพื่อให้ผู้สมัครได้รับโอกาสในการเรียนรู้การใช้ชีวิต วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวออสเตรเลีย ผ่านการทำงานในองค์กรหรือโรงแรมของชาวออสเตรเลีย นอกจากนี้รัฐบาลของทั้งสองประเทศยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมออสเตรเลีย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และเคารพในความแตกต่างด้านวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • พัฒนาภาษาอังกฤษเร็วและได้ผลจริง โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการทำงาน และสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน
 • เรียนรู้การทำงานแบบสากล และเข้าใจ และปรับการทำงานให้อยู่ในระบบ team work แบบสากลในโรงแรมชั้นนำระดับ 4-5 ดาวของประเทศออสเตรเลียตอนเหนือ
 • รายได้ Full time มาตรฐานตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย $17.70 (ก่อนชำระภาษีเงินได้บุคคล) ประมาณ $600-$700 ต่อสัปดาห์ (16,200-18,900 บาท)

คุณสมบัติ

ผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี (อายุยังไม่เกิน 31 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นขอวีซ่ากับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย)
 3. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 4. มีหลักฐานแสดงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ดูวันสอบ ค่าธรรมเนียม และสถานที่สอบ
 5. ต้องเดินทางคนเดียว (ไม่มีผู้ติดตาม)
 6. มีหลักฐานทางการเงินเป็นบัญชีออมทรัพย์ (ของผู้สมัครเอง) จำนวน 5,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
 7. มีความประพฤติและสุขภาพดี
 8. หลักฐานการยื่นขอหนังสือรับรองคุณสมบัติจาก ดย.
  ตามข้อตกลงของโครงการฯ ผู้ที่จะยื่นขอวีซ่าจากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย จะต้องแนบหลักฐาน หนังสือรับรองคุณสมบัติ ซึ่งออกให้โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งนี้ การสมัครขอรับหนังสือรับรองคุณสมบัติดังกล่าว ผู้สมัครจะต้องยื่นแสดงเอกสารสำคัญ ดังนี้

  1. ใบสมัคร (พิมพ์มาจากการสมัครผ่านทางระบบออนไลน์)
  2. ปริญญาบัตร/ใบรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
  3. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
  4. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
  5. บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
  6. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
  7. หลักฐานเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใช้งานได้ โดยต้องแนบหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใด คือ
   1. ผลการสอบ IELTS (ประเภทใดก็ได้) ไม่ต่ำกว่า 4.5 มีอายุไม่เกิน 1 ปี หรือ
   2. ผลการสอบ TOEFL ระดับคะแนน มีอายุไม่เกิน 1 ปี
    • 133 on a computer based test
    • 450 on a paper based test
    • 45 – 46 on an internet-based test

    หรือ

   3. ใบรับรอง หรือประกาศนียบัตรที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีระยะเวลา 2 ปี จากสถาบันการศึกษาที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียน การสอน หรือ
   4. หลักฐานการจบระดับประถมศึกษา (Primary) และมัธยมศึกษา (3 years of secondary education) จากสถาบันการศึกษาที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียน การสอนหรือ
   5. หลักฐานที่แสดงว่าได้ศึกษาระดับมัธยมศึกษา 5 ปี (5 years of secondary education) จากสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน หรือ
   6. สำเร็จการศึกษาจากประเทศออสเตรเลียหลักสูตร 1 ปี ในระดับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร
  8. หลักฐานทางการเงินซึ่งเป็นบัญชีออมทรัพย์ของผู้เดินทาง) ไม่น้อยกว่า 5,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย เป็น Bank Statement หรือใบรับรองทางการเงินของบัญชีเงินฝากจากธนาคาร โดยชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อของผู้เดินทางเท่านั้น
  9. แผนการเดินทางโดยคร่าว ๆ และประเภทงานที่สนใจจะทำระหว่างอยู่ในออสเตรเลีย (เขียนสรุปไม่เกิน 1 หน้า เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ)
  10. บันทึกข้อตกลงที่ผู้ปกครองลงนามเรียบร้อยแล้ว (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจาก
   เว็บไซต์ภายหลังจากสมัครผ่านระบบออนไลน์)
  11. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง
  12. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง

หมายเหตุ

 • ให้นำหลักฐานฉบับจริง พร้อมสำเนาและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาทุกฉบับมายื่นพร้อมเอกสารอื่นๆ ยกเว้นทะเบียนบ้าน และบัตรประจำประชาชนของผู้ปกครอง หากไม่สามารถยื่นฉบับจริง อนุโลมให้ใช้สำเนาแทน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • เอกสารหลักฐานประกอบการขอวีซ่าอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ
  สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบ รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://www.thailand.embassy.gov.au/bkok/Visas_and_Migration.html

หลักฐานประกอบการขอตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (วีซ่า) ประเภท Work and Holiday Visa (Subclass 462) กับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย

 1. สามารถกรอกฟอร์มยื่นวีซ่าได้ที่ https://online.immi.gov.au/lusc/login
 2. รูปถ่ายสีขนาด 4.5 x 3.5 ซม. จำนวน 2 รูป
 3. หนังสือรับรองคุณสมบัติจาก ดย. (ฉบับจริง)
 4. หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุการใช้งานคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 6. สำเนาทะเบียนบ้าน
 7. หลักฐานเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใช้งานได้ โดยแนบหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใด คือ
  1. ผลการสอบ IELTS (ประเภทใดก็ได้) ไม่ต่ำกว่า 4.5 มีอายุไม่เกิน 1 ปี ตามประกาศเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลออสเตรเลีย ในปี 2558 อ้างอิง
   http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/462-/Work-and-Holiday-visa-(subclass-462)-document-checklist
   http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/462-

  หรือ

  1. ผลการสอบ TOEFL ระดับคะแนน
   • 133 on a computer based test
   • 450 on a paper based test
   • 45 – 46 on an internet-based test

   หรือ

  2. ใบรับรอง หรือประกาศนียบัตรที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีระยะเวลา 2 ปี จากสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอน

  หรือ

  1. หลักฐานการจบระดับประถมศึกษา (Primary) และมัธยมศึกษา (3 years of secondary education) จากสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอน

  หรือ

  1. หลักฐานที่แสดงว่าได้ศึกษาระดับมัธยมศึกษา 5 ปี (5 years of secondary education) จากสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน

  หรือ

  1. สำเร็จการศึกษาจากประเทศออสเตรเลียหลักสูตร 1 ปี ในระดับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร
 8. หลักฐานทางการเงินของผู้เดินทางไม่น้อยกว่า 5,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย เป็น Bank Statement หรือ ใบรับรองทางการของบัญชีเงินฝากจากธนาคาร
 9. ค่าธรรมเนียมตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (วีซ่า) 440 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือประมาณ 12,000 บาท (ค่าธรรมเนียมมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ 6 เดือน)
 10. แผนการเดินทางโดยคร่าว ๆ และประเภทงานที่สนใจจะทำระหว่างอยู่ในออสเตรเลีย (เขียนสรุปไม่เกิน 1 หน้า เป็นภาษาอังกฤษ)
 11. หนังสือให้ความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นภาษาอังกฤษ (Parent Permission Letter) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
 12. เอกสารทางการศึกษา ปริญญาบัตร และ Transcript
 13. สแกนลายนิ้วมือ และม่านตาได้ที่
  ศูนย์วีซ่า VFS ออสเตรเลีย The Trendy Office Building 28th Floor, Sukhumvit Soi 13, Klongtoey-Nua, Wattana, Bangkok 10110 (BTS NANA, ทางออกหมายเลข 3)
  เวลาทำการ : 8.30 น. – 16.30 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
  ยกเว้นวันหยุดของสถานทูตออสเตรเลีย
  เวลายื่นใบสมัคร : 8.30 น. – 15.00 น.
  เบอร์โทรศัพท์ :02 118 7100
  ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดของสถานทูตออสเตรเลีย
  หรืออีเมล : info.dibpth@vfshelpline.com
 14. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองตลอดระยะเวลาของการพักอาศัยในประเทศออสเตรเลีย ทั้งการเดินทาง ค่าครองชีพ และการมีประกันสุขภาพ ต้องหาที่พัก และสมัครงานด้วยตนเอง สามารถท่องเที่ยวสลับกับการทำงาน และทำงานกับนายจ้างคนเดียวกันได้ ไม่เกิน 6 เดือน ดังนั้นจึงต้องเปลี่ยนงานหรือเดินทางท่องเที่ยว

ตัวอย่างโรงแรมในประเทศออสเตรเลีย

ตำแหน่งงาน 2017

Raspberry Pickers $18 Melbourne, VIC
Temping Staff $25 Sydney, NSW
Garlic Factory Workers $18 Mildura, VIC
Event Labourers $23.50 Sydney, NSW
Labourers Required $19 Kilcoy, QLD
Grape Trimming $18 Mildura, VIC
Customer Service Agents $18 Sydney, NSW
Banana Farm Workers $21 Tolga, QLD
Meander Valley Berries $18 Hillwood, TAS
Rickshaw $19 Darwin, NT
Pedicab riders $18 Darwin, NT
Chef $19 Melbourne, VIC
Retail Assistant $19 Brisbane, QLD
Retail Assistant for Friut and Veg Shop $18 Brisbane, QLD
Retail Sales Consultant $19 Carindale, QLD
Permanent Full Time Car Park $19 Brisbane, QLD
Retail Assistant $19 Brisbane, QLD
Retail Store Assistant $18 Brisbane, QLD
Ushers/Waiters $19 Albion, QLD
Wait Staff $19 Fortitude Valley, QLD
Bar Staff $19 Fortitude Valley, QLD
Kitchen Hands $18 Fortitude Valley, QLD
All rounder barista /waiter $19 Hamilton, QLD
Experienced Waiting Staff $20 Kangaroo Point, QLD
Front of House All Rounder $19 Brisbane, QLD