เนื่องจากออสเตรเลียขาดเเคลนแรงงานด้าน Fruit Picking และงานในฟาร์มในหลายพื้นที่ ทำให้รัฐบาลออสเตรเลียสนับสนุนให้นักเรียนต่างชาติที่ปัจจุบันเรียนอยู่ในออสเตรเลียสามารถทำงานจำนวนชั่วโมงเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติเพื่อมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนต่างชาติที่ถือวีซ่านักเรียนใกล้หมด สามารถขอวีซ่า COVID19 Pandemic Event Visa ยาวถึง 3 เดือนเพื่อทำงานในออสเตรเลีย More information and Apply Temporary Activity Visa COVID19 Pandemic Event