เรียนภาษาอังกฤษเข้มข้น

Full Time Intensive

Full Time Intensive หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษเข้มข้นแบบวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้มั่นคงถึงในระดับ Advance level

สนใจฝึกงานในแคนาดา

วิชาเรียน

วิชาเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น มีดังนี้

  • Academic English Speaking
  • Listening
  • Reading
  • Writing
  • IELTS (International English Language Testing System)
  • TOEFL Preparation
  • English Foundation
  • English for Academic Purpose

วันเรียน

สำหรับหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น จะเป็นการเรียนเต็มเวลา 26 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เรียนจันทร์-ศุกร์

เวลาเรียน

ตัวอย่างตารางเรียนภาษาอังกฤษ 5 วันต่อสัปดาห์ที่ออสเตรเลีย

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
9:00-12:00 am Morning Course Morning Course Morning Course Morning Course Morning Course
12:00-1:00pm Lunch Break
1:00-4:00pm Afternoon skills elective Afternoon skills elective Afternoon skills elective Afternoon skills elective No Class