MINISTER FOR EDUCATION
MEDIA RELEASE 20 July 2020
Supporting international students to support Australian jobs

ประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการประเทศออสเตรเลียวันนี้มีเนื้อความที่สำคัญดังนี้:

1.รัฐบาลออสเตรเลียจะอนุญาติให้นักเรียนที่ถือวีซ่านักเรียนอยู่ในขณะนี้ที่อยู่นอกประเทศออสเตรเลีย สามารถจัดเตรียมการเดินทางเข้าเมื่อออสเตรเลียเปิดประเทศ

2.นักเรียนต่างชาติจะสามารถยื่นขอวีซ่านักเรียนเพิ่มเติมได้ฟรี ถ้านักเรียนไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่วีซ่าเดิมกำหนดเนื่องจาก COVID-19

3. ผู้ถือวีซ่านักเรียนปัจจุบันกำลังเรียนออนไลน์นอกประเทศออสเตรเลียเนื่องจาก COVID-19 สามารถนับชั่วโมงเรียนของการเรียนออนไลน์นั้น เพื่อนับรวมตามข้อกำหนดของการศึกษาออสเตรเลีย เพื่อให้นักเรียนนั้นมีคุณสมบัติครบในการขอวีซ่าทำงานหลังเรียนจบ

4.ผู้ที่สำเร็จการศึกษาที่ถือวีซ่านักเรียนจะมีสิทธิ์สมัครขอวีซ่าทำงานหลังเรียนได้นอกประเทศออสเตรเลีย หากนักเรียนไม่สามารถกลับมายังประเทศออสเตรเลียได้เนื่องจาก COVID-19

5.ผู้สมัครเข้าเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียที่กำลังรอผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ จะได้รับการขยายเวลาในการยื่นใบสมัคร เนื่องจากผลคะแนนอาจจะออกล่าช้าเนื่องจาก COVID 19

ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่อบอุ่นพร้อมระบบการศึกษาระดับโลกและมีอัตราการติอเชื้อ COVID 19 ที่ต่ำของโลก การเปลี่ยนแปลงกฎและขั้นตอนวีซ่านี้จะทำให้นักศึกษาต่างชาติมีความมั่นใจในการเตรียมวีซ่า และสามารถวางแผนที่จะศึกษาต่อในออสเตรเลียได้ สำหรับนักเรียนต่างชาติที่เรียนอยู่ในประเทศออสเตรเลียขณะนี้ รัฐบาลออสเตรเลียได้มีการยืดหยุ่นเรื่องชั่วโมงการทำงาน และชั่วโมงเรียนให้แล้ว