Certificate I, II, III & IV in Spoken and Written English


เรียนภาษาอังกฤษที่ออสเตรเลีย หลักสูตรเน้นการพูด และการเขียนให้ได้ประสิทธิภาพ พร้อมได้รับ Certificate หลังสำเร็จการศึกษา

ระยะเวลาเรียน

หลักสูตร 7 เดือนขึ้นไป
เรียนเพียง 1 วันต่อสัปดาห์ + เรียนแบบออนไลน์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

Certificate I in Spoken and Written English
IELTS
2.0 or equivalent
(No band below 2.0)
TOEFL
347/63/19
(paper/ computer/ internet)
Certificate II in Spoken and Written English
IELTS
3.0 or equivalent
(No band below 3.0)
TOEFL
397/93/30
(paper/ computer/ internet)
Certificate III in Spoken and Written English
IELTS
4.0 or equivalent
(No band below 4.0)
TOEFL
427/123/41
(paper/ computer/ internet)
Certificate IV in Spoken and Written English
IELTS
5.0 or equivalent
(No band below 5.0)
TOEFL
500/173/61
(paper/ computer/ internet)